Polityka prywatności
Data aktualizacji: 28 lipca 2022 r.

Data wejścia w życie: 4 sierpnia 2022 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań, opinii lub sugestii dotyczących Polityki lub ochrony danych osobowych prosimy o kontakt w następujący sposób. W normalnych okolicznościach udzielimy odpowiedzi w ciągu 7 dni roboczych.

E-mail: [email protected]

Tel.: 86-020-8698 6911

Uwaga:

Twoje zaufanie jest dla nas bardzo ważne. Doskonale zdajemy sobie sprawę ze znaczenia danych osobowych użytkowników. Podejmiemy skuteczne środki w celu ochrony bezpieczeństwa i możliwości kontroli danych osobowych użytkownika zgodnie z przepisami prawa i regulacjami.

Firma Ivycnc.com (zwana dalej "my" lub "nas") zwraca uwagę na ochronę danych osobowych i prywatności użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności zawiera warunki dotyczące danych osobowych (zwanych dalej "Informacjami") między nami a Użytkownikami (zwanymi dalej "Użytkownikami") w związku z korzystaniem z witryny Ivycnc.com w różnych wersjach językowych i w różnych terminalach.

W szczególności niniejsza Polityka nie ma zastosowania do usług świadczonych na rzecz użytkownika przez osoby trzecie, które podlegają polityce prywatności odrębnie objaśnionej użytkownikowi.

Przed skorzystaniem z naszych produktów lub usług należy uważnie przeczytać i zrozumieć niniejszą Politykę, aby zrozumieć, w jaki sposób chronić swoje prawo do prywatności, w szczególności klauzule zaznaczone kursywą/pogrubieniem/podkreśleniem pogrubioną czcionką. Użytkownik powinien rozpocząć korzystanie z naszych produktów lub usług po potwierdzeniu, że w pełni rozumie i akceptuje niniejszą Politykę. Prosimy o skupienie się na ważnych klauzulach niniejszej Polityki (ewentualnie) ściśle związanych z prawami i interesami użytkownika, które zostały wyraźnie oznaczone w celu przypomnienia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki, użytkownik może tymczasowo zaprzestać korzystania z naszych produktów lub usług i skontaktować się z nami za pośrednictwem opublikowanych przez nas danych kontaktowych. Korzystanie przez użytkownika ze świadczonych przez nas usług oznacza, że użytkownik wyraził zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, wykorzystywanie i ochronę swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką.

Niniejsza Polityka prywatności zostanie przetłumaczona na różne wersje językowe za pomocą oprogramowania tłumaczącego, w tym między innymi na język angielski, japoński, francuski, hiszpański itp. W przypadku konfliktu między różnymi wersjami językowymi, wersja angielska będzie rozstrzygająca.

Polityka pomoże ci to zrozumieć:

    A. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji
    B. Korzystanie z plików cookie i podobnych technologii
    C. Udostępnianie, przekazywanie i publiczne ujawnianie informacji
    D. Ochrona informacji
    E. Przetwarzanie informacji o małoletnich
    F. Globalny transfer informacji
    G. Aktualizacja polityki

A. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Aby realizować funkcje biznesowe Ivycnc.com, musimy gromadzić dane osobowe użytkowników. Poniżej znajduje się szczegółowa lista danych osobowych, które użytkownik dobrowolnie podaje podczas procesu zakupu produktu i/lub usługi w celu realizacji podstawowych funkcji biznesowych Ivycnc.com oraz dane osobowe, które są gromadzone w celu realizacji tej funkcji. Jeśli użytkownik odmówi podania danych osobowych wymaganych do realizacji określonej funkcji, nie będzie mógł z niej korzystać. Uwaga: Jeśli użytkownik podaje dane osobowe innej osoby, powinien upewnić się, że uzyskał od niej upoważnienie.

    (I) Informacje przekazane nam przez użytkownika
Jeśli użytkownik jest przedstawicielem lub pracownikiem Kupującego lub Sprzedającego lub Kupującego lub Sprzedającego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą:

        1. Użytkownik zostanie poproszony o podanie określonych danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, stanowiska i działu;

        2. Zostaniesz poproszony o podanie pewnych informacji dotyczących tożsamości, rejestracji podatkowej i/lub powiązanych informacji o Twojej firmie, takich jak nazwa firmy, rodzaj działalności i branża, dane rejestracyjne firmy oraz informacje o licencji biznesowej;

        3. Jeśli użytkownik jest Sprzedawcą, zostanie również poproszony o podanie szczegółowych informacji na temat towarów i produktów, które zamierza sprzedawać za pośrednictwem Platformy, oraz szczegółowych informacji na temat sprzedaży/transakcji w witrynie Ivycnc.com;

        4. Jeśli jesteś Kupującym, poprosimy Cię również o podanie szczegółów lub preferencji dotyczących towarów i produktów, które możesz być zainteresowany zakupem za pośrednictwem Platformy oraz wszelkich szczegółów lub preferencji związanych z Twoimi zakupami;

        5. Będziemy przetwarzać wszelkie informacje przekazane nam w związku ze sporami lub w celu obsługi skarg związanych z Platformą lub towarami i/lub usługami zakupionymi za pośrednictwem Platformy. Należy pamiętać, że Kupujący i/lub Sprzedający mogą składać skargi dotyczące produktów i usług na Platformie i/lub sporów między Kupującymi a Sprzedającymi na Platformie i w takich okolicznościach będziemy przetwarzać dane przekazane nam przez Kupujących i/lub Sprzedających, które są istotne dla zgłoszonych sporów lub skarg. Może to obejmować dane dotyczące zdrowia użytkowników końcowych (które mogą obejmować osoby niepełnoletnie, jeśli ma to zastosowanie) produktów zakupionych na Platformie w zakresie istotnym dla sporów lub skarg, które są rozpatrywane przez Platformę oraz w zakresie, w jakim dana osoba (osoby) wyraziła wyraźną zgodę na udostępnienie nam swoich danych w celu rozpatrzenia skarg i/lub rozstrzygnięcia sporów.

        6. Informacje przesłane przez użytkownika na Platformę w celu ich opublikowania mogą zostać udostępnione publicznie na Platformie, a zatem mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu. Użytkownik powinien zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji o tym, jakie informacje przekazuje nam do publikacji.

    (II) Informacje zbierane automatycznie
        1. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami (np. za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta, czatu, telefonu lub poczty e-mail), możemy zapisać kopię jego korespondencji i poprosić o dodatkowe informacje w celu zweryfikowania jego tożsamości.

        2. Będziemy zbierać dane kontaktowe i inne informacje o użytkownikach z publicznie dostępnych źródeł w celu weryfikacji użytkowników i przeprowadzenia analizy due diligence użytkowników.

        3. Będziemy gromadzić szczegółowe informacje o działaniach, transakcjach i interakcjach użytkowników na Platformie, w tym informacje dotyczące rodzajów i specyfikacji zakupionych produktów i usług, informacje o cenach i dostawach, rejestry sporów i skarg, komunikację między użytkownikami oraz wszelkie informacje ujawnione na dowolnym forum dyskusyjnym.

        4. Jeśli użytkownik odwiedza naszą Platformę, automatycznie zbieramy pewne informacje z jego urządzenia. W niektórych krajach, w tym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, informacje te mogą być uznawane za dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W szczególności informacje te mogą obejmować adresy IP, typ urządzenia, unikalne numery identyfikacyjne urządzenia, typ przeglądarki, lokalizację geograficzną, wzorce przeglądania i szczegóły dotyczące interakcji użytkownika z naszą Platformą oraz dostępnymi na niej towarami i usługami. Ponadto gromadzimy informacje statystyczne o Platformie i odwiedzających ją użytkownikach, w tym o oprogramowaniu przeglądarki, systemie operacyjnym, atrybutach oprogramowania i sprzętu, przeglądanych stronach, liczbie sesji i unikalnych odwiedzających. Gromadzenie tych informacji pozwala nam lepiej zrozumieć odwiedzających naszą Platformę, skąd pochodzą i jakie treści są dla nich interesujące. Wykorzystujemy te informacje do naszych wewnętrznych celów analitycznych oraz w celu poprawy jakości i adekwatności naszej Platformy. Niektóre z tych informacji mogą być gromadzone za pomocą plików cookie i podobnych technologii śledzenia, jak wyjaśniono poniżej.

    (III) Wykorzystanie danych osobowych
Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w następujących celach:

        1. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu weryfikacji jego tożsamości, zapobiegania, wykrywania i badania możliwych oszustw lub działań zagrażających bezpieczeństwu lub naruszających przepisy prawa lub umowy z nami lub podmiotami stowarzyszonymi, a także w celu ochrony uzasadnionych praw i interesów użytkownika, innych użytkowników, nas lub podmiotów stowarzyszonych;

        2. Będziemy zapraszać użytkowników do udziału w ankietach dotyczących naszych produktów i usług w celu poprawy komfortu użytkowania i jakości naszych usług.

        3. Możemy łączyć dane osobowe i informacje o transakcjach z określonej usługi z informacjami uzyskanymi z innych usług w celu prowadzenia kompleksowych statystyk, analiz lub przetwarzania, aby zapewnić użytkownikowi bardziej spersonalizowane usługi.

        4. Jeśli podane przez użytkownika informacje zawierają dane osobowe innych użytkowników, użytkownik musi upewnić się, że uzyskał upoważnienie prawne przed podaniem takich danych osobowych na stronie Ivycnc.com. Jeśli w grę wchodzą dane osobowe dzieci, przed ich opublikowaniem należy uzyskać zgodę opiekunów odpowiadających takim dzieciom. W powyższych okolicznościach opiekunowie mają prawo skontaktować się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych określonych w niniejszym dokumencie i zażądać od nas poprawienia lub usunięcia treści zawierających dane osobowe dzieci.

        5. Inne cele zatwierdzone lub autoryzowane przez użytkownika.

B. Korzystanie z plików cookie i podobnych technologii

W tej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie (będziemy je nazywać łącznie "plikami cookie") do rozpoznawania użytkownika podczas odwiedzania naszej Platformy. Wyjaśnia, czym są te technologie i dlaczego ich używamy, a także prawa użytkownika do ich kontrolowania.

Czym są pliki cookie?
Plik cookie to niewielka ilość danych wysyłanych do przeglądarki użytkownika i przechowywanych na dysku twardym komputera lub urządzenia mobilnego. Jeśli użytkownik nie dezaktywuje lub nie usunie pliku cookie, za każdym razem, gdy korzysta z tej samej przeglądarki lub urządzenia mobilnego w celu uzyskania dostępu do Platformy, nasze serwery internetowe zostaną powiadomione o jego wizycie na Platformie, a my z kolei możemy mieć wiedzę o jego wizycie i schemacie korzystania z niej.

Pliki cookie ustawione przez właściciela witryny lub aplikacji (w tym przypadku Ivycnc.com) nazywane są "własnymi plikami cookie". Pliki cookie ustawione przez strony inne niż właściciel witryny są nazywane "plikami cookie stron trzecich". Pliki cookie stron trzecich umożliwiają udostępnianie funkcji lub funkcji stron trzecich w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem (np. reklam, treści interaktywnych i analiz). Strony, które ustawiają te pliki cookie stron trzecich, mogą rozpoznać urządzenie użytkownika zarówno podczas odwiedzania danej witryny internetowej, jak i podczas odwiedzania niektórych innych witryn internetowych.

Pliki cookie można również podzielić na sesyjne pliki cookie (które są usuwane po zamknięciu przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia) i trwałe pliki cookie (które pozostają nawet po zamknięciu przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia/aplikacji i które są aktywowane przy każdej wizycie na Platformie). Sesyjne pliki cookie wykorzystują zaszyfrowane dane do uwierzytelniania użytkownika. Trwałe pliki cookie nie przechowują numerów kont ani haseł. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie.

Dlaczego używamy plików cookie?
Używamy własnych i zewnętrznych plików cookie z kilku powodów. Niektóre pliki cookie są wymagane ze względów technicznych i/lub bezpieczeństwa, aby nasza Platforma mogła działać, i nazywamy je "niezbędnymi" lub "ściśle niezbędnymi" plikami cookie. Własne pliki cookie są wykorzystywane głównie w celu umożliwienia podstawowej funkcjonalności naszej Platformy; w tym pliki cookie do analizy stron internetowych, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i jak możemy poprawić ich wykorzystanie.

Ponadto używamy również plików cookie mediów społecznościowych. Użytkownik może zarejestrować się w celu uzyskania członkostwa w Platformie i "udostępniać" treści Platformy za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. Czasami osadzamy filmy z witryn takich jak YouTube. Witryny te mają własne polityki prywatności, które regulują ich wykorzystanie informacji, które można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych.

Używamy również plików cookie, aby umożliwić nam śledzenie i kierowanie zainteresowań odwiedzających Platformę w celu poprawy komfortu korzystania z naszej Platformy poprzez badanie wzorców odwiedzin i prowadzenie reklam opartych na zainteresowaniach; pomaganie naszym partnerom w śledzeniu wizyt użytkowników na Platformach; oraz śledzenie postępów i udziału w promocjach. Do tych celów wykorzystujemy własne i zewnętrzne pliki cookie.

Używane przez nas pliki cookie
Konkretne kategorie własnych i zewnętrznych plików cookie obsługiwanych za pośrednictwem naszej Platformy oraz cele, które realizują, opisano w poniższej tabeli (należy pamiętać, że konkretne obsługiwane pliki cookie mogą się różnić):

Niezbędne pliki cookie: Te pliki cookie są absolutnie niezbędne do umożliwienia dostępu do naszej Platformy i korzystania z niej. Zapewniają one niezbędną funkcjonalność w celu zapewnienia prawidłowego działania, bezpieczeństwa i funkcjonalności naszej Platformy. Tych plików cookie nie można wyłączyć.

Dostawcy:
Ivycnc.com https://www. Ivycnc.com/

Statystyczne pliki cookie: Statystyczne pliki cookie, w tym analityczne pliki cookie, zbierają informacje w formie zbiorczej, aby pomóc nam określić i zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z naszą Platformą i z niej korzystają. Używamy tych informacji, aby pomóc nam ulepszyć i zoptymalizować naszą Platformę i jej bezpieczeństwo.

Dostawcy:
Ivycnc.com https://www. Ivycnc.com/
Google Analytics (więcej informacji można znaleźć poniżej)

Pliki cookie dotyczące personalizacji i usług: Te pliki cookie służą do zapamiętywania komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Zapamiętują one dane rejestracji i logowania oraz ustawienia i preferencje, takie jak język i region. Są one również wykorzystywane w celu zapewnienia, że użytkownik nie musi logować się za każdym razem, gdy korzysta z przeglądarki w celu komentowania artykułów oraz w celu zapewnienia skutecznego działania usług interaktywnych. Personalizacyjne pliki cookie są również wykorzystywane do polecania treści, które naszym zdaniem zainteresują użytkownika, poprzez wyświetlanie i mierzenie odpowiednich reklam na podstawie tego, co użytkownik przeglądał wcześniej.

Pliki cookie personalizacji mogą również obejmować pliki cookie mediów społecznościowych, które są wykorzystywane w celu umożliwienia użytkownikowi zalogowania się do naszej Platformy za pomocą kont w mediach społecznościowych oraz udostępniania stron i treści, które użytkownik uzna za interesujące na naszej Platformie, za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych witryn internetowych. Te pliki cookie mogą być również wykorzystywane do celów reklamowych.

Dostawcy:
Ivycnc.com https://www. Ivycnc.com/
Google http://www.google.com

Marketingowe pliki cookie: Marketingowe pliki cookie pomagają nam zapewnić bardziej ukierunkowany i odpowiedni marketing. Będziemy również wykorzystywać marketingowe pliki cookie do oceny skuteczności naszej komunikacji marketingowej poprzez monitorowanie wskaźnika otwarć i konwersji.

Dostawcy:
Facebook http://www.facebook.com
Twitterhttp://www.twitter.com
Google http://www.google.com
Criteo https://www.criteo.com/
Bing https://www.bing.com/
Yahoo https://www.yahoo.com/
Mailru https://mail.ru/
Yandex https://yandex.com

A co z innymi technologiami śledzenia, takimi jak sygnały nawigacyjne?
Pliki cookie nie są jedynym sposobem rozpoznawania lub śledzenia osób odwiedzających naszą Platformę. Od czasu do czasu możemy korzystać z innych, podobnych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci Web (czasami nazywane "pikselami śledzącymi" lub "czystymi gifami"). Są to małe pliki graficzne zawierające unikalny identyfikator, który umożliwia nam rozpoznanie, kiedy ktoś odwiedził naszą Platformę lub otworzył wysłaną przez nas wiadomość e-mail. Umożliwia nam to na przykład monitorowanie wzorców ruchu użytkowników z jednej strony w ramach naszej Platformy na inną, dostarczanie lub komunikowanie się z plikami cookie, zrozumienie, czy użytkownik trafił na naszą Platformę z reklamy online wyświetlanej w witrynie internetowej strony trzeciej, poprawę wydajności witryny oraz mierzenie sukcesu kampanii e-mail marketingowych. W wielu przypadkach technologie te są zależne od plików cookie w celu prawidłowego funkcjonowania, a zatem odrzucenie plików cookie pogorszy ich funkcjonowanie.


Jak mogę kontrolować pliki cookie?
Użytkownik może określić, czy i w jaki sposób plik cookie będzie akceptowany, konfigurując ustawienia prywatności przeglądarki używanej do uzyskiwania dostępu do Platformy lub "ustawienia prywatności" swojego urządzenia. Ponieważ środki, za pomocą których można odrzucić pliki cookie za pomocą elementów sterujących przeglądarki internetowej, różnią się w zależności od przeglądarki, należy odwiedzić menu pomocy przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji. Jeśli użytkownik dostosuje ustawienia prywatności w przeglądarce, jego urządzenie będzie nadal gromadzić dane, chyba że użytkownik dostosuje ustawienia prywatności urządzenia i odwrotnie.

Użytkownik ma prawo zdecydować, czy chce zaakceptować, czy odrzucić pliki cookie. W przypadku wybrania opcji odrzucania plików cookie przez przeglądarkę internetową, użytkownik może nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale dostęp do niektórych funkcji i obszarów naszej witryny internetowej może być ograniczony, a preferencje zależne od plików cookie mogą zostać utracone.

Google Analytics (więcej informacji) Nasza Platforma korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej świadczonej przez Google, Inc. ("Google"). Pliki cookie Google pozwalają nam analizować korzystanie z Platformy, informując nas, które strony są przeglądane przez naszych użytkowników, które z nich są najbardziej popularne, o której porze dnia odwiedzana jest nasza Platforma, czy użytkownicy wcześniej odwiedzali naszą Platformę, z której strony internetowej użytkownicy są przekierowywani na naszą Platformę i tym podobne. Dane generowane przez pliki cookie na temat korzystania z Platformy przez użytkownika będą przesyłane do Google i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Platforma korzysta z narzędzia do anonimizacji adresów IP, dzięki czemu adresy IP są skracane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i innych członków porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Nieobcięte adresy IP są tylko wyjątkowo przesyłane na serwery Google w USA, a następnie tam obcinane.

Google wykorzystuje dane w imieniu Ivycnc.com w celu oceny korzystania z Platformy przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatorów witryn oraz innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Google może ujawnić te informacje stronom trzecim zgodnie z warunkami prawnymi lub w celu dalszego przetwarzania przez strony trzecie w imieniu Google. Więcej informacji na temat plików cookie Google Analytics można znaleźć na stronie:

o strony Pomocy Google i Polityki prywatności: Polityka prywatności Google:
https://policies.google.com/privacy; oraz
o Centrum pomocy Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Adres IP, który przeglądarka użytkownika przekaże do Google Analytics, nie zostanie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Za pomocą ustawień przeglądarki można zablokować pliki cookie; może to jednak prowadzić do problemów z korzystaniem z niektórych funkcji witryny. Za pomocą dodatku "Google Analytics Opt-out" można za pośrednictwem bieżącej przeglądarki internetowej zrezygnować z korzystania z Google Analytics od tego momentu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

C. Udostępnianie, przekazywanie i publiczne ujawnianie informacji

    (I) Udostępnianie

Nie będziemy udostępniać danych osobowych użytkownika żadnym firmom, organizacjom ani osobom, z wyjątkiem:

        1. Udostępnianie w okolicznościach ustawowych: Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika na zewnątrz zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, potrzebami związanymi z rozstrzyganiem sporów sądowych lub wymogami określonymi przez organy administracyjne lub sądowe zgodnie z prawem.

        2. Udostępnianie za wyraźną zgodą: Po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika będziemy udostępniać jego dane osobowe innym podmiotom.

        3. Udostępnianie w przypadku aktywnego wyboru użytkownika: Zgodnie z wyborem użytkownika będziemy udostępniać powiązanym dostawcom produktów lub usług informacje ujawnione przez użytkownika lub które możemy uzyskać z innych legalnych kanałów publicznych, a także niezbędne informacje związane z transakcjami w zamówieniach użytkownika za pośrednictwem Ivycnc.com w celu spełnienia potrzeb użytkownika w zakresie transakcji i obsługi posprzedażnej.

        4. Udostępnianie podmiotom stowarzyszonym: Aby ułatwić nam dostarczanie użytkownikowi produktów i usług w oparciu o jego konto, rekomendowanie informacji, które mogą go zainteresować, oraz ochronę jego bezpieczeństwa osobistego i mienia przed naruszeniami, dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane naszym podmiotom stowarzyszonym i/lub wyznaczonym przez nie dostawcom usług. Będziemy udostępniać wyłącznie niezbędne dane osobowe, z zastrzeżeniem celów określonych w niniejszym dokumencie. Jeśli udostępnimy wrażliwe dane osobowe użytkownika lub jakikolwiek podmiot stowarzyszony zmieni cel wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, ponownie poprosimy o autoryzację i zgodę użytkownika.

        5. Udostępnianie autoryzowanym partnerom: Aby zapewnić użytkownikowi bardziej kompletne i wysokiej jakości produkty i usługi, niektóre usługi Ivycnc.com będą świadczone przez partnerów. W związku z tym możemy powierzyć autoryzowanym partnerom świadczenie określonych usług lub wykonywanie funkcji w naszym imieniu. Ivycnc.com będzie udostępniać dane użytkownika wyłącznie w celach zgodnych z prawem, uzasadnionych, koniecznych, konkretnych i jasnych, określonych w niniejszym dokumencie. Autoryzowani partnerzy mogą mieć dostęp wyłącznie do informacji wymaganych do wykonywania swoich obowiązków i nie mogą wykorzystywać takich informacji do żadnych innych celów.

Obecnie do naszych autoryzowanych partnerów należą:

          1) Dostawcy usług monitorowania reklam, statystyk danych i analizy danych

O ile użytkownik nie wyrazi na to zgody, nie będziemy udostępniać jego danych osobowych partnerom świadczącym usługi reklamowe i analityczne. Powierzymy takim partnerom przetwarzanie informacji związanych z zasięgiem i skutecznością reklam, ale nie udostępnimy informacji umożliwiających identyfikację użytkownika lub przetworzymy takie informacje w sposób uniemożliwiający identyfikację. Tacy partnerzy mogą łączyć wyżej wymienione informacje z innymi danymi, które uzyskują zgodnie z prawem w celu realizacji powierzonych przez nas usług reklamowych lub sugestii dotyczących podejmowania decyzji.

          2) Dostawcy, usługodawcy i inni partnerzy

Będziemy przesyłać informacje dostawcom, usługodawcom i innym partnerom, którzy wspierają naszą działalność, w tym dostawcom usług infrastruktury technicznej, produktów i usług związanych z oprogramowaniem i sprzętem, produktów i usług systemowych, analizującym sposób korzystania z usług, mierzącym skuteczność reklam i usług, zapewniającym obsługę klienta i wygodę płatności, prowadzącym badania naukowe i ankiety oraz oferującym produkty stron trzecich wbudowane w usługi Ivycnc.com, które są wymagane do logowania się za pośrednictwem Ivycnc.com i korzystania z autoryzowanego oprogramowania.

Podejmiemy środki techniczne w celu przetwarzania wrażliwych danych osobowych i odłączenia ich od konkretnych informacji, takich jak tożsamość, aby uniemożliwić identyfikację konkretnych osób. Jeśli użytkownik odmówi naszym partnerom gromadzenia danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług, może nie być w stanie korzystać z usług Ivycnc.com świadczonych za pośrednictwem takich partnerów.

          3) Jeśli użytkownik bierze udział w loterii lub podobnej promocji reklamowej, gdy Ivycnc.com lub powiązani dostawcy nagród i produktów muszą wysłać odpowiednie nagrody i produkty do użytkownika, ponieważ użytkownik jest odbiorcą, jego dane (imię i nazwisko, numer telefonu (w tym numer telefonu komórkowego) i adres) zostaną przekazane firmom świadczącym usługi ekspresowe, takim jak zagraniczne firmy ekspresowe UPS i DHL (z zastrzeżeniem informacji wyświetlanych na stronie internetowej) lub powiązanym dostawcom.

    (II) Transfer

Nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkownika żadnej spółce, organizacji ani osobie fizycznej, z wyjątkiem:

        1. Udostępnianie za wyraźną zgodą: Po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika przekażemy jego dane osobowe innym podmiotom.
        2. W przypadku fuzji, przejęcia, przeniesienia aktywów, upadłości likwidacyjnej lub podobnych okoliczności, jeśli w grę wchodzi przeniesienie danych osobowych, będziemy wymagać, aby nowa spółka lub organizacja, która przechowuje dane osobowe użytkownika, nadal była związana Polityką, w przeciwnym razie będziemy wymagać, aby taka spółka lub organizacja ponownie poprosiła użytkownika o autoryzację i zgodę.

    (III) Publiczne ujawnianie informacji

Dane osobowe użytkownika stanowią ważną część świadczonych przez nas usług. Przyjmujemy na siebie obowiązek zachowania poufności danych użytkownika zgodnie z przepisami prawa. Będziemy publicznie ujawniać dane osobowe użytkownika wyłącznie w następujących okolicznościach:

        1. Po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika;
        2. Ujawnienie na podstawie przepisów prawa: Możemy publicznie ujawnić dane osobowe użytkownika na podstawie obowiązkowych wymogów przepisów prawa, procedur prawnych, postępowań sądowych lub właściwych organów rządowych.
        3. Jeśli stwierdzimy, że użytkownik naruszył przepisy prawa i regulacje lub poważnie naruszył odpowiednie umowy i zasady Ivycnc.com, lub w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego i majątkowego użytkowników Ivycnc.com lub społeczeństwa przed naruszeniami, możemy ujawnić dane osobowe użytkownika zgodnie z przepisami prawa i regulacjami lub za jego zgodą.
        4. Zgodnie z przepisami prawa i uzasadnionymi praktykami biznesowymi, gdy planujemy fuzję z innymi spółkami lub przejęcie przez inne spółki lub prowadzimy inne działania na rynku kapitałowym (w tym IPO i emisję obligacji), a w innych okolicznościach musimy zaakceptować należytą staranność innych podmiotów, przekażemy dane użytkownika niezbędnym podmiotom, ale będziemy wymagać od takich podmiotów podjęcia uzasadnionych środków w celu zachowania poufności danych osobowych użytkownika poprzez podpisanie z nimi umów o zachowaniu poufności.
        5. Ivycnc.com może ujawniać i udostępniać stronom trzecim w ramach współpracy informacje dotyczące analizy dużych zbiorów danych, z wyłączeniem identyfikacji treści podczas przetwarzania statystycznego.

    (IV) Poniżej wymieniono przykłady osadzania kodów i wtyczek stron trzecich w celu przekazywania danych osobowych:

Aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z wyżej wymienionych usług i funkcji, w naszych aplikacjach zostaną osadzone wtyczki autoryzowanych partnerów lub inne podobne aplikacje. Gdy strona trzecia dostarcza użytkownikowi produkty i usługi, może uzyskać następujące uprawnienia. Należy uważnie przeczytać i przestrzegać umowy użytkownika i polityki prywatności strony trzeciej.

Reklamy Google
Udostępnianie reklam na stronie wyników wyszukiwania Google online
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://cloud.tencent.com/document/product/301/11470

Youku
Synchronizacja filmów produktowych przesyłanych w tle do głównych platform
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://h5.m.youku.com/app/flsm.html

Microsoft
Synchronizacja filmów produktowych przesyłanych w tle do głównych platform
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://privacy.microsoft.com/zh-cn/privacystatement#mainhowtocontactusmodule

Ups
Świadczenie usług logistycznych dla użytkowników handlowych
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://www.ups.com/cn/zh/help-center/legal-terms-conditions/privacy-notice.page?

4PX
Świadczenie usług logistycznych dla użytkowników handlowych
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://www.4px.com/viewm/privacy.html

Niektóre wtyczki stron trzecich lub podobne aplikacje, które osadzamy, mogą gromadzić dane osobowe użytkownika. Jeśli użytkownik korzysta z usług świadczonych przez takie strony trzecie w naszych usługach, zgadza się, że będą one bezpośrednio gromadzić i przetwarzać jego dane. Osadzanie wtyczek stron trzecich może się różnić w zależności od poszczególnych usług. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat osadzania wtyczek stron trzecich w konkretnej usłudze, należy odwiedzić odpowiednią stronę usługi i zapoznać się z konkretnymi warunkami i odpowiednimi stronami dla każdej usługi. Użytkownik może również skontaktować się z nami za pośrednictwem kanałów kontaktowych określonych w niniejszym dokumencie. Odpowiedzi udzielimy w ciągu 7 dni roboczych.

Powyższe media społecznościowe stron trzecich lub inne usługi są obsługiwane przez odpowiednie strony trzecie. Korzystanie przez użytkownika z takich usług mediów społecznościowych lub innych usług stron trzecich (w tym wszelkich informacji dostarczanych takim stronom trzecim) musi podlegać warunkom świadczenia usług i oświadczeniom o ochronie informacji takich stron trzecich (a nie Zasadom). Użytkownik musi dokładnie zapoznać się z takimi warunkami i oświadczeniami. Polityka ma zastosowanie wyłącznie do gromadzonych przez nas danych osobowych, ale nie ma zastosowania do usług świadczonych przez strony trzecie ani zasad korzystania z informacji przez strony trzecie. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek ryzyka w takich mediach społecznościowych lub innych usługach stron trzecich, zaleca się zakończenie odpowiednich operacji w celu ochrony swoich uzasadnionych praw i interesów oraz skontaktowanie się z nami w odpowiednim czasie.

D. Ochrona informacji

    (I) Aby chronić bezpieczeństwo informacji użytkownika, staramy się stosować fizyczne, elektroniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa, które spełniają standardy branżowe w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, publicznym ujawnieniem, wykorzystaniem, modyfikacją, uszkodzeniem lub utratą. Podejmiemy wszelkie uzasadnione i wykonalne środki, aby zapewnić, że nie będziemy gromadzić danych osobowych, które nie mają nic wspólnego z realizacją funkcji usługi.

    (II) Informacje i dane użytkownika gromadzone przez Ivycnc.com mogą być przechowywane i przetwarzane w siedzibie firmy Ivycnc.com i/lub jej podmiotów stowarzyszonych lub w siedzibie podmiotu, który musi znać takie informacje w opinii Ivycnc.com.

    (III) Korzystając z usług Ivycnc.com, użytkownik nieuchronnie ujawnia swoje dane osobowe potencjalnym kontrahentom. Należy odpowiednio chronić swoje dane osobowe i udostępniać je innym tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku stwierdzenia wycieku danych osobowych należy niezwłocznie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, abyśmy mogli podjąć odpowiednie działania.

Informacje publiczne odnoszą się do wszelkich informacji, które użytkownik dobrowolnie udostępnia publicznie. Każdy może przeglądać takie informacje lub uzyskiwać do nich dostęp podczas korzystania lub niekorzystania z Ivycnc.com. Należy pamiętać, że informacje dobrowolnie udostępniane podczas korzystania z naszych usług mogą obejmować dane osobowe użytkownika lub innych osób, a nawet wrażliwe dane osobowe. Należy dokładniej rozważyć, czy udostępniać lub nawet publicznie przesyłać odpowiednie informacje podczas korzystania z naszych usług.

Środowisko internetowe nie jest całkowicie bezpieczne. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo wszelkich przesyłanych nam informacji. Jeśli nasze fizyczne, techniczne, administracyjne lub ochronne urządzenia zostaną uszkodzone, co spowoduje nieautoryzowany dostęp, publiczne ujawnienie, manipulację lub zniszczenie informacji oraz naruszenie uzasadnionych praw i interesów użytkownika, poniesiemy odpowiednią odpowiedzialność prawną.

    (IV) Po wystąpieniu incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji, zgodnie z wymogami przepisów ustawowych i wykonawczych, niezwłocznie poinformujemy użytkownika o: podstawowych informacjach i możliwym wpływie incydentu związanego z bezpieczeństwem, środkach zaradczych, które podjęliśmy lub podejmiemy, sugestiach, które użytkownik może samodzielnie zapobiegać i zmniejszać ryzyko, oraz środkach zaradczych dla użytkownika. Niezwłocznie poinformujemy użytkownika o informacjach związanych z incydentem za pośrednictwem wiadomości e-mail, listu, telefonu i powiadomienia push. Tam, gdzie trudno jest informować podmioty informujące jeden po drugim, wydamy ogłoszenie w rozsądny i skuteczny sposób.

W międzyczasie będziemy również proaktywnie zgłaszać obsługę incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami organów regulacyjnych.

E. Przetwarzanie informacji o małoletnich

Produkty, witryny internetowe i usługi Ivycnc.com są przeznaczone głównie dla osób dorosłych, dlatego nie kierujemy ich do osób niepełnoletnich (wiek osób niepełnoletnich jest określany przez prawo danego kraju i praktyki kulturowe każdego kraju i regionu) ani nie gromadzimy celowo danych osobowych osób niepełnoletnich. Jednocześnie gorąco zachęcamy opiekunów do aktywnego uczestnictwa i zwracania uwagi na działania, zainteresowania i hobby nieletnich. Ivycnc.com usunie wszelkie ujawnione dane osobowe nieletnich zebrane bez uprzedniej zgody ich opiekunów.

F. Globalny transfer informacji

Zasadniczo dane osobowe gromadzone i generowane przez nas na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej będą przechowywane na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Użytkownik rozumie i zgadza się, że ponieważ dostarczamy produkty lub usługi za pośrednictwem zasobów i serwerów na całym świecie, oznacza to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi transgranicznego przesyłania danych osobowych, możemy, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami działalności naszej firmy, przechowywać informacje zebrane zgodnie z Polityką na serwerach w krajach/regionach innych niż Chiny kontynentalne lub przekazywać część/wszystkie dane osobowe użytkownika podmiotom stowarzyszonym spoza Chin kontynentalnych oraz stronom trzecim spoza Chin kontynentalnych, które współpracują z naszymi podmiotami stowarzyszonymi.

W takich jurysdykcjach mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych lub nawet nie obowiązywać żadne odpowiednie przepisy. W takich przypadkach zapewnimy, że dane osobowe użytkownika są objęte wystarczającą i taką samą ochroną, jak na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Na przykład, poprosimy użytkownika o zgodę na transgraniczny transfer danych osobowych lub wdrożymy środki bezpieczeństwa, takie jak de-identyfikacja danych przed transgranicznym transferem danych. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na eksport informacji lub chce uzyskać więcej informacji, powinien wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]. Podejmiemy odpowiednie środki zgodnie z Twoją wiadomością e-mail, ale autoryzowane oprogramowanie i usługi online, które świadczymy, mogą nie być używane z powodu Twojej dezaprobaty dla eksportu informacji.

G. Aktualizacja polityki

W celu zapewnienia użytkownikowi lepszych usług nasza działalność może od czasu do czasu ulegać zmianom, a Zasady zostaną odpowiednio dostosowane. Bez wyraźnej zgody użytkownika nie ograniczymy jego praw przysługujących mu zgodnie z Polityką. Wszelkie zmiany w Zasadach będą publikowane na tej stronie.

W przypadku większych zmian będziemy przekazywać bardziej znaczące powiadomienia, w tym przypominać o odpowiednich aktualizacjach, wysyłając zaktualizowaną wersję na stronie Ivycnc.com lub w inny sposób. Odwiedzaj stronę Ivycnc.com, aby być na bieżąco z najnowszą polityką prywatności. W wyżej wymienionych okolicznościach dalsze korzystanie z naszych usług oznacza akceptację i przestrzeganie zmienionych Zasad.

Do celów niniejszej Polityki istotne zmiany obejmują między innymi:

        1. Poważne zmiany w naszych trybach świadczenia usług, takie jak cel przetwarzania danych osobowych, rodzaj przetwarzanych danych osobowych oraz sposób wykorzystywania danych osobowych;
        2. Poważne zmiany w naszym prawie kontroli i innych aspektach, takich jak zmiany administratorów informacji spowodowane fuzjami i przejęciami;
        3. Zmiany w głównych przedmiotach udostępniania, przekazywania lub publicznego ujawniania danych osobowych;
        4. Istotne zmiany dotyczące prawa użytkownika do uczestniczenia w przetwarzaniu danych osobowych i sposobu wykonywania tego prawa;
        5. Zmiany w naszym dziale odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych osobowych, dane kontaktowe i kanały składania skarg;
        6. Istnienie wysokiego ryzyka wykazanego w raporcie z oceny skutków w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.

Jeśli użytkownik nie akceptuje takich zmian, może zaprzestać korzystania z usług Ivycnc.com; jeśli nadal korzysta z usług Ivycnc.com, oznacza to, że w pełni przeczytał, zrozumiał i wyraził zgodę na przestrzeganie zmienionych Zasad. Zarchiwizujemy również starą wersję Zasad. Jeśli użytkownik chce sprawdzić starą wersję, może skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższych danych kontaktowych.

Wprowadzając wszelkie modyfikacje, na pierwszym miejscu będziemy stawiać Twoje zadowolenie. Wreszcie, zachęcamy do sprawdzania naszej polityki prywatności za każdym razem, gdy korzystasz z usług Ivycnc.com.
szewron-dółstrzałka w prawo