Regulamin
Czas aktualizacji: 28 lipca 2022 r.

Czas wejścia w życie: 4 sierpnia 2022 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy lub sugestii dotyczących niniejszej Umowy, użytkownik może skontaktować się z nami w następujący sposób, a my na ogół odpowiemy w ciągu 7 dni roboczych.

E-mail: [email protected]

Adres kontaktowy: całe 7. piętro, 12. budynek, Longtou Market, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou, Chiny

Kod pocztowy: 510850

Osoba kontaktowa: Guangzhou Yixin Network Information Co, Ltd. (Ivycnc.com)

Tel: 86-020-8698 6911

Ivycnc.com (w tym PC cite: www.Ivycnc.com, touchscreen cite: m.Ivycnc.com ), itp., jest firmą należącą do Guangzhou Yixin Network Information Co., Ltd. (zwaną dalej "My" lub "Nas"), niezależnie opracowaną i rozwijaną przez Guangzhou Yixin Network Information Co. Ltd. (zwana dalej "My" lub "Nas", adres kontaktowy: Whole 7th Floor, the 12th Building, Longtou Market, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou, Chiny) niezależnie opracowała i obsługiwała kompleksową platformę do świadczenia kompleksowych usług w zakresie handlu zagranicznego. Niniejsza Umowa zawiera warunki między kupującym (zwanym dalej "Użytkownikiem") a nami w odniesieniu do korzystania z odpowiednich usług w witrynie Ivycnc.com.

Specjalne przypomnienie:

1. Warunki niniejszej Umowy, które mają istotny związek z prawami i interesami Użytkownika, zostały wyróżnione kursywą/pogrubieniem/pogrubionym podkreśleniem. Użytkownik powinien koniecznie zapoznać się z warunkami niniejszej Umowy. Kliknięcie przycisku "Zgadzam się" oznacza, że użytkownik przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejszą Umowę.

2. Ze względu na szybki rozwój sieci, warunki określone w niniejszej Umowie nie mogą w pełni wyliczać i obejmować wszystkich praw i obowiązków między Użytkownikiem a Nami, a istniejąca Umowa nie może zagwarantować pełnej zgodności z potrzebami przyszłego rozwoju. Z tego powodu inne umowy, polityki prywatności, postanowienia dotyczące własności intelektualnej i inne postanowienia (zwane dalej "Odpowiednimi postanowieniami"), które zostały opublikowane lub mogą zostać opublikowane w przyszłości w formie ogłoszeń i zawiadomień Ivycnc.com, stanowią integralną część niniejszej Umowy i mają taki sam skutek prawny jak główny tekst niniejszej Umowy.

3. Poszczególne warunki niniejszej Umowy mogą być okresowo zmieniane zgodnie z potrzebami biznesowymi. Gdy treść warunków zostanie zmieniona, zaktualizowana wersja zostanie opublikowana na stronie Ivycnc.com lub zostanie opublikowane ogłoszenie lub powiadomienie przypominające o zaktualizowanej treści. Prosimy o terminowe sprawdzanie najnowszej umowy użytkownika. W powyższym przypadku, jeśli użytkownik nadal uzyskuje dostęp do witryny Ivycnc.com i powiązanych z nią usług, korzysta z nich i akceptuje je, uznaje się, że w pełni przeczytał, zrozumiał i zaakceptował treść zmienionej umowy; użytkownik powinien zaprzestać uzyskiwania dostępu do witryny Ivycnc.com i powiązanych z nią usług lub korzystania z nich, jeśli nie akceptuje treści zmienionej umowy.

4. Sposób, w jaki Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Umowę i związane z nią zasady, obejmuje między innymi: A. gdy Użytkownik postępuje zgodnie z instrukcjami na stronie rejestracji, wypełnia informacje, czyta i wyraża zgodę na niniejszą Umowę oraz kończy proces rejestracji konta; B. gdy Użytkownik otrzymuje powiadomienie e-mail o pomyślnej rejestracji konta i aktywuje swoje konto zgodnie z monitami e-mail; C. ustne lub pisemne wskazanie dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu, oprogramowania do obsługi wiadomości błyskawicznych lub umowy; D. Po kliknięciu przycisku "Zgadzam się" lub wyrażeniu zgody w inny sposób równoważny z Umową, Użytkownik akceptuje klauzulę "domyślnej zgody" zawartą w odpowiednich zasadach; E. Po aktualizacji niniejszej Umowy i odpowiednich zasad Użytkownik klika przycisk "Zgadzam się" lub kontynuuje uzyskiwanie dostępu do witryny Ivycnc.com i powiązanych usług oraz korzystanie z nich; F. Użytkownik uzyskuje dostęp do witryny Ivycnc.com i powiązanych usług lub korzysta z nich w inny sposób. G. w jakikolwiek inny sposób akceptowany przez Użytkownika i Spółkę.

5. Niniejsza Umowa zostanie przetłumaczona na różne wersje językowe za pomocą oprogramowania tłumaczącego, w tym między innymi na język angielski, japoński, francuski, hiszpański itp. W przypadku konfliktu pomiędzy różnymi wersjami językowymi, wersja chińska będzie rozstrzygająca.A. Zastosowanie i akceptacja Warunków

    1. Dostęp i korzystanie z Witryn oraz usług, oprogramowania i produktów Ivycnc.com za pośrednictwem Witryn (takich usług, oprogramowania i produktów zwanych dalej łącznie "Usługami") podlega warunkom zawartym w niniejszym dokumencie, a także Polityce prywatności, Polityce dotyczącej list produktów oraz wszelkim innym zasadom i politykom Witryn, które Ivycnc.com może od czasu do czasu publikować. Niniejszy dokument oraz inne zasady i polityki Witryn są łącznie określane poniżej jako "Warunki". Uzyskując dostęp do Witryn i Usług oraz korzystając z nich, użytkownik akceptuje Warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Nie należy uzyskiwać dostępu ani korzystać z Usług lub Witryn, jeśli użytkownik nie akceptuje wszystkich Warunków.
    2. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Usług lub Witryn ani z nich korzystać i nie może zaakceptować Warunków, jeśli (a) nie jest pełnoletni, aby zawrzeć wiążącą umowę z Ivycnc.com, lub (b) nie jest uprawniony do otrzymywania jakichkolwiek Usług na mocy prawa Hongkongu lub innych krajów/regionów, w tym kraju/regionu, w którym zamieszkuje lub z którego uzyskuje dostęp do Usług i Witryn oraz z nich korzysta.
    3. Ivycnc.com może zmienić dowolne Warunki w dowolnym momencie poprzez opublikowanie odpowiednich zmienionych i przekształconych Warunków w Witrynach. Kontynuując uzyskiwanie dostępu do Usług lub Witryn lub korzystanie z nich, użytkownik wyraża zgodę na to, że zmienione i przekształcone Warunki będą go obowiązywać.
    4. Jeśli firma Ivycnc.com opublikowała lub dostarczyła tłumaczenie angielskiej wersji językowej Warunków, użytkownik zgadza się, że tłumaczenie zostało dostarczone wyłącznie dla wygody i że angielska wersja językowa będzie regulować dostęp i korzystanie z Usług lub Witryn.
    5. Użytkownik może być zobowiązany do zawarcia odrębnych umów, online lub offline, z Ivycnc.com lub naszym podmiotem stowarzyszonym w odniesieniu do dowolnej Usługi (lub funkcji w ramach Usług) (każda "Umowa dodatkowa"). W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niespójności między Warunkami a Umową dodatkową, Umowa dodatkowa będzie miała pierwszeństwo przed Warunkami wyłącznie w odniesieniu do danej Usługi (lub funkcji w ramach Usługi).
    6. Warunki mogą być modyfikowane wyłącznie w formie pisemnej przez upoważnionego przedstawiciela Ivycnc.com.

B. Dostęp i użytkowanie

    1. Opierając się na odpowiednich funkcjach Internetu, chcielibyśmy, aby użytkownik zrozumiał i zgodził się, że informacje zamieszczone przez niego na stronie Ivycnc.com mogą być przeglądane przez użytkowników dostawców zlokalizowanych w Chinach i na tej podstawie użytkownik może przeprowadzać transakcje handlowe. W takim przypadku użytkownik musi zwracać baczną uwagę na przepisy prawa i regulacje obowiązujące w Chinach i jego kraju lub/i regionie związane z kontrolą importu i eksportu, ograniczeniami handlowymi i sankcjami gospodarczymi oraz upewnić się, że posiada uzasadnione prawa i kwalifikacje do transgranicznego importu i eksportu odpowiednich towarów i nie będzie naruszać uzasadnionych praw i interesów stron trzecich (takich jak prawa własności intelektualnej itp.). Jeśli użytkownik naruszy wyżej wymienione zobowiązania, firma Ivycnc.com zakończy świadczenie powiązanych usług po wykryciu wyżej wymienionej sytuacji.

    2. Uzyskując dostęp do witryny Ivycnc.com i powiązanych z nią usług lub korzystając z nich, użytkownik nie może angażować się w następujące działania:

        (1) Wykorzystywanie Ivycnc.com do nielegalnych działań, takich jak oszustwa, zniesławienie, piramidy finansowe i sprzedaż towarów naruszających prawo;
        (2) Używanie Ivycnc.com do spamowania powtarzającymi się wiadomościami lub wysyłanie dużej liczby wiadomości niezwiązanych z usługami Ivycnc.com do innych użytkowników (w tym użytkowników dostawców i użytkowników kupujących) bez pozwolenia lub autoryzacji, lub wysyłanie złośliwych i prowokacyjnych plików i reklam komercyjnych, w tym wiadomości spamowych i wiadomości spamowych do innych użytkowników (w tym użytkowników dostawców i użytkowników kupujących);
        (3) Używanie Ivycnc.com do publikowania, przesyłania, rozpowszechniania lub przechowywania informacji lub obrazów, które naruszają odpowiednie prawa i przepisy Chin i kraju, w którym znajduje się użytkownik (w tym użytkownicy dostawcy i użytkownicy kupujący), w tym między innymi obraźliwe słowa lub obrazy dotyczące religii, rasy lub płci, lub informacje i obrazy zawierające obsceniczność, pornografię, zniewagę, zniesławienie, nękanie, nadużycia lub groźby wobec innych użytkowników (w tym użytkowników dostawcy i użytkowników kupujących), lub informacje i obrazy naruszające prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnicę handlową, prywatność, reputację lub inne prawa osób trzecich;
        (4) Podszywanie się pod inną osobę lub tworzenie fałszywej tożsamości w celu wprowadzenia w błąd lub oszukania innych;
        (5) Gromadzenie informacji o innych użytkownikach (w tym użytkownikach-dostawcach i użytkownikach-kupujących), w tym między innymi ich adresów e-mail i identyfikatorów użytkownika, bez uprzedniej zgody Ivycnc.com i innych użytkowników (w tym użytkowników-dostawców i użytkowników-kupujących);
        (6) Używanie Ivycnc.com do przesyłania lub rozpowszechniania wirusów komputerowych, ukrytych programów sabotażowych, robaków komputerowych, bomb czasowych lub innego podobnego oprogramowania lub programów, które mogą zniszczyć, zakłócić, przechwycić lub przywłaszczyć dowolny system, dane lub informacje osobiste;
        (7) Kopiowanie, tłumaczenie, nielegalny demontaż, dekompilacja, inżynieria wsteczna lub odwrotna kompilacja Ivycnc.com;
        (8) Naruszenie umowy dotyczącej ochrony transgranicznego przekazywania danych osobowych dostawców;
        (9) Inne działania naruszające postanowienia niniejszej Umowy, przepisy prawa lub prawa i interesy Ivycnc.com, Guangzhou Yixin Network Information Co., Ltd. lub innych stron trzecich.

    3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub niniejszej Umowy, firma Ivycnc.com ma prawo jednostronnie zawiesić lub odebrać Użytkownikowi dostęp, możliwość korzystania z witryny Ivycnc.com i powiązanych z nią usług bez wcześniejszego powiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki lub straty spowodowane takim działaniem, przy czym niezależnie od przyczyny zawieszenia lub odebrania Użytkownikowi dostępu, możliwości korzystania z witryny Ivycnc.com i powiązanych z nią usług, firma Ivycnc.com nadal zastrzega sobie prawo do dochodzenia swoich praw.

C. Ograniczenie odpowiedzialności

    1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w witrynie Ivycnc.com znajduje się duża ilość informacji (w tym między innymi tekst, zdjęcia, filmy, łącza zewnętrzne itp.) publikowanych przez innych użytkowników (w tym użytkowników dostawców i użytkowników kupujących), a informacje te mogą być obarczone pewnym ryzykiem i wadami. Ustanowiliśmy system udostępniania informacji zgodnie z przepisami prawa i regulacjami oraz odpowiednimi zasadami, aby chronić uzasadnione prawa i interesy użytkowników oraz zapewnić im jak najlepsze korzystanie z witryny Ivycnc.com. Niemniej jednak należy przyjąć do wiadomości i zaakceptować fakt, że ze względu na oddzielenie informacji i obiektów fizycznych w środowisku sieciowym, Ivycnc.com jako platforma sieciowa nie może sprawdzić i zagwarantować autentyczności, dokładności, bezpieczeństwa i legalności takich informacji na zasadzie indywidualnej, dlatego użytkownik powinien uważnie oceniać informacje zawarte w Ivycnc.com i ponosić ryzyko wynikające z niezależnego korzystania z Ivycnc.com, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane takimi informacjami.

W przypadku znalezienia jakichkolwiek fałszywych, niedokładnych, niebezpiecznych lub niezgodnych z prawem informacji w witrynie Ivycnc.com, użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie za pośrednictwem opcji Kontakt z Ivycnc.com (kliknij) na dole strony głównej komputera.

    2. Aby zapewnić użytkownikowi lepsze usługi rekomendacji, użytkownik zgadza się, że Ivycnc.com może w uzasadniony sposób wysyłać użytkownikowi reklamy komercyjne, najnowsze informacje o dostawcach i produktach Ivycnc.com oraz inne powiadomienia o usługach, które są niezbędne do poinformowania użytkownika lub pokazania mu spersonalizowanych informacji promocyjnych stron trzecich za pośrednictwem systemu, w tym między innymi powiadomień systemowych, wiadomości SMS i e-mail. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, może zrezygnować z subskrypcji za pomocą odpowiedniej funkcji rezygnacji z subskrypcji.

    3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewni zgodność informacji (w tym tekstu, zdjęć, filmów i łączy) publikowanych w witrynie Ivycnc.com z przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w Chinach i kraju lub regionie użytkownika. W przypadku, gdy wyżej wymienione informacje opublikowane przez użytkownika są niezgodne z prawem w Chinach i kraju lub regionie użytkownika, wszelkie kary i zobowiązania będą ponoszone przez użytkownika, a firma Ivycnc.com nie będzie odpowiedzialna za żadne związane z tym kary i zobowiązania.

    4. Firma Ivycnc.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane dostępem i korzystaniem przez użytkownika z witryny Ivycnc.com i powiązanych z nią usług, a także nie gwarantuje wyników tych usług. Firma Ivycnc.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, okazjonalne, szczególne, moralne lub wszelkie inne szkody spowodowane dostępem i korzystaniem z witryny Ivycnc.com i powiązanych usług, niezależnie od możliwości wcześniejszego poinformowania o istnieniu szkód. Jeśli użytkownik będzie niezadowolony z niektórych lub wszystkich usług świadczonych przez Ivycnc.com, powinien zaprzestać korzystania z takich usług.

    5. Biorąc pod uwagę różne przepisy prawa, regulacje i zasady obowiązujące w różnych krajach, Ivycnc.com zastosuje środki techniczne w celu obejścia informacji naruszających przepisy prawa, regulacje i zasady obowiązujące w odwiedzanych krajach, w wyniku czego wyświetlanie lub dostarczanie informacji lub usług może się nieznacznie różnić, gdy kupujący użytkownicy z różnych krajów odwiedzają lub korzystają z Ivycnc.com, co nie stanowi naruszenia umowy przez Ivycnc.com, a Ivycnc.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

    6. Wszelkie straty, roszczenia i kary spowodowane naruszeniem praw i przepisów, zasad firmy Ivycnc.com lub naruszeniem praw i interesów osób trzecich w procesie uzyskiwania dostępu i korzystania z witryny Ivycnc.com i powiązanych usług będą ponoszone przez Użytkownika, a firma Ivycnc.com nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności. Wszelkie straty poniesione przez firmę Ivycnc.com w związku z wyżej wymienionymi okolicznościami Użytkownik zobowiązuje się w pełni zrekompensować, w tym między innymi bezpośrednie i pośrednie straty firmy Ivycnc.com oraz uzasadnione wydatki, takie jak honoraria adwokackie, opłaty za transport, opłaty notarialne, opłaty za tłumaczenia itp. w związku z dochodzeniem roszczeń z tytułu strat.

D. Rozstrzyganie sporów i reklamacji

    1. W przypadku wystąpienia sporów (w tym między innymi sporów dotyczących jakości towarów, sporów handlowych, sporów dotyczących własności intelektualnej itp.) między Użytkownikiem a osobami trzecimi (w tym użytkownikami-dostawcami, użytkownikami-kupującymi lub innymi osobami trzecimi) w witrynie Ivycnc.com, Użytkownik lub dowolna z osób trzecich ma prawo wybrać następujące sposoby rozstrzygania sporów:

        (1) Samodzielne konsultacje ze stroną sporu;
        (2) Złożenie skargi do Ivycnc.com;
        (3) Złożenie skargi do odpowiedniego departamentu rządowego;
        (4) Złożenie wniosku o arbitraż do instytucji arbitrażowej zgodnie z umową arbitrażową (jeśli taka została zawarta) zawartą ze stroną sporu;
        (5) Wniesienie pozwu do sądu;
        (6) Wszelkie inne sposoby uzgodnione przez Użytkownika i drugą stronę sporu.

    2. Jeśli Użytkownik zdecyduje się złożyć skargę do firmy Ivycnc.com, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że firma Ivycnc.com, jako niezależna strona trzecia, wyda decyzję (w tym tymczasowe lub stałe zamknięcie konta, stały zakaz dostępu do witryny Ivycnc.com, bezzwrotne opłaty za usługi itp.) w oparciu o fakty dostępne firmie Ivycnc.com i zgodnie z odpowiednimi zasadami firmy Ivycnc.com. Zastrzegamy sobie prawo do decydowania według własnego uznania, czy uczestniczyć w rozstrzyganiu sporów.

    3. Jeśli Użytkownik jest stroną sporu lub kontrowersji, firma Ivycnc.com ma prawo zbadać sytuację Użytkownika telefonicznie lub pocztą elektroniczną i powiadomić drugą stronę sporu o zbadanej sytuacji. Użytkownik ma obowiązek dostarczyć odpowiednie informacje w określonym czasie po otrzymaniu powiadomienia od firmy Ivycnc.com i współpracować z firmą Ivycnc.com w celu zbadania i rozstrzygnięcia sporu i skargi, w przeciwnym razie firma Ivycnc.com ma prawo jednostronnie i niezależnie ocenić, czy skarga i (lub) wniosek o zwrot kosztów złożony przez innych użytkowników przeciwko użytkownikowi (lub przez użytkownika przeciwko innym użytkownikom) jest ważny, i podjąć niekorzystne dla użytkownika decyzje.

    4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Ivycnc.com nie jest profesjonalną instytucją sądową, możemy jedynie oceniać dowody przedstawione przez strony zgodnie z wiedzą ogółu społeczeństwa i nie gwarantujemy, że wynik może spełnić jego oczekiwania, ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wynik.

W przypadku niezadowolenia Użytkownika z wyniku, Użytkownik nadal zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia sporu za pomocą innych procedur rozstrzygania sporów, jednak Użytkownik będzie zobowiązany do zaakceptowania lub zastosowania się do wyniku decyzji Ivycnc.com przed uzyskaniem ostatecznej decyzji za pomocą innych procedur rozstrzygania sporów.

Jeśli ostateczna decyzja będzie niezgodna z decyzją podjętą przez Ivycnc.com, Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Ivycnc.com przed wszelkimi stratami spowodowanymi decyzją podjętą przez Ivycnc.com.

E. Własność intelektualna

    1. Ivycnc.com szanuje i chroni prawa własności intelektualnej innych osób oraz zabrania publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek informacji naruszających lub potencjalnie naruszających prawo. W przypadku, gdy Użytkownik dopuści się odpowiedniego naruszenia, będzie on samodzielnie ponosił wynikającą z tego odpowiedzialność prawną. W międzyczasie firma Ivycnc.com ma prawo podjąć określone środki karne przeciwko użytkownikowi.

    2. Żadne przeniesienie praw własności intelektualnej, praw do portretów i innych praw nie nastąpi w wyniku przesłania lub udostępnienia jakiegokolwiek tekstu, obrazów, wideo, audio lub innych informacji innych niż dane osobowe, które użytkownik przekazuje, udostępnia, a także tworzy podczas korzystania z Ivycnc.com. W międzyczasie użytkownik udziela nieodwołalnej, niewyłącznej i pełnej licencji na użytkowanie (w tym przechowywanie, wykorzystywanie, powielanie, poprawianie, edytowanie, udostępnianie, wyświetlanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie lub tworzenie dzieł pochodnych na podstawie powyższych informacji, włączanie powyższych informacji do innych dzieł w formie, na nośniku lub przy użyciu techniki, która jest znana lub zostanie opracowana w późniejszym czasie itd.), udzielanie sublicencji oraz uzyskiwanie dowodów i składanie pozwów we własnym imieniu przeciwko stronom trzecim z tytułu naruszenia praw użytkownika na całym świecie w zakresie dozwolonym przez prawo.

    3. Wszystkie informacje opublikowane na stronie Ivycnc.com (w tym między innymi tekst, logo, ikony przycisków, obrazy, pliki dźwiękowe, pliki do pobrania, edycja danych i oprogramowanie, projekt strony internetowej, znaki towarowe), z wyraźnym oświadczeniem lub bez, są własnością Guangzhou Yixin Network Information Co., Ltd. lub dostawcy informacji i podlegają ochronie chińskich i międzynarodowych praw autorskich. Wszystkie zestawione, zaaranżowane, ułożone i skompilowane treści na stronie Ivycnc.com są własnością Guangzhou Yixin Network Information Co., Ltd. i podlegają ochronie chińskich i międzynarodowych praw autorskich. Wszystkie systemy i oprogramowanie na stronie Ivycnc.com są własnością Guangzhou Yixin Network Information Co., Ltd. i są chronione chińskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi. O ile nie jest to obowiązkowo przewidziane przez prawo, bez pisemnej zgody Guangzhou Yixin Network Information Co., Ltd. żaden podmiot ani osoba fizyczna nie może kopiować, powielać, cytować, łączyć, przechwytywać ani w inny sposób wykorzystywać wyżej wymienionych informacji lub własności w całości lub w części w jakikolwiek sposób, w przeciwnym razie Guangzhou Yixin Network Information Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do dochodzenia swojej odpowiedzialności prawnej.

F. Siła wyższa

    1. W odniesieniu do następujących czynników siły wyższej prowadzących do przeszkód w realizacji, wad, opóźnień i zmian treści usługi Ivycnc.com, Ivycnc.com nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie umowy. Firma Ivycnc.com niezwłocznie podejmie uzasadnione środki w celu zminimalizowania ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkownika:

        (1) W przypadku klęsk żywiołowych, strajków, zamieszek, wojen, aktów rządowych, nakazów krajowych lub zagranicznych sądów lub trybunałów itp;
        (2) Wszelkie czynniki wpływające na normalne działanie sieci spowodowane awarią zasilania i szczególnymi cechami Internetu, w tym atakami hakerów, przerwami w połączeniach internetowych lub ich skutkami spowodowanymi awariami systemu, dostosowaniami technicznymi dokonywanymi przez działy telekomunikacji oraz tymczasowymi wyłączeniami wynikającymi z kontroli rządowych;
        (3) Regularna lub awaryjna konserwacja sprzętu i systemu Ivycnc.com, awarie sprzętu i systemu, bezpieczeństwo informacji i danych w sieci oraz inne czynniki.

G. Zastosowanie prawa, jurysdykcja i inne

    1. Przepisy ustawowe i wykonawcze Chińskiej Republiki Ludowej mają zastosowanie do zawarcia, zmiany, wykonania i interpretacji niniejszej Umowy, jak również do rozstrzygania sporów związanych z niniejszą Umową. W przypadku braku jednoznacznych przepisów prawnych dotyczących konkretnej kwestii związanej z niniejszą Umową, należy odnieść się do powszechnych międzynarodowych praktyk biznesowych i branżowych.

    2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się całkowicie lub częściowo nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną ważne i wiążące.

    3. Wszelkie spory wynikające z lub związane z niniejszą Umową lub usługami świadczonymi przez Ivycnc.com będą w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze przyjaznych konsultacji między firmą Guangzhou Yixin Network Information Co., Ltd. a użytkownikiem. Jeśli konsultacje nie przyniosą rezultatu, postępowanie lub pozew zostanie skierowany do sądu ludowego właściwego dla siedziby Guangzhou Yixin Network Information Co.
szewron-dółstrzałka w prawo